ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NABÓR DO PIERWSZYCH KLAS
 
 
Cele i zadania

5

1. Nisze Seminarium Duchowne realizuje cele i zadania Liceum Oglnoksztaccego, okrelone odpowiednio w ustawie o systemie owiaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem szkoy katolickiej.
2. W swej istocie Nisze Seminarium Duchowne poczuwa si w sposb szczeglny do stwarzania klimatu otwartego na powoania kapaskie, tak, aby po ukoczeniu tej szkoy uczniowie mogli wybra drog ycia kapaskiego lub zakonnego.
3. Realizujc zadania systemu owiaty i wychowania w zakresie Liceum Oglnoksztaccego - Nisze Seminarium Duchowne w szczeglnoci:
a) wychowuje modzie w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, uczc jednoczenie otwartoci i szacunku dla innych kultur i narodw,
b) ksztatuje rodowisko wychowawcze, wspomagajce peny i integralny rozwj osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuczo - wychowawczego,
c) umoliwia zdobycie wiedzy i umiejtnoci przewidzianych dla Liceum Oglnoksztaccego, niezbdnych do uzyskania wiadectwa dojrzaoci,
d) stwarza uczniom potrzebujcym pomocy - bardziej indywidualne wsparcie wedug potrzeb ucznia i moliwoci szkoy; uczniom uzdolnionym moe umoliwi indywidualny program nauczania, zgodnie z odrbnymi przepisami,
e) wspiera modzie w zakresie formacji religijno-moralnej i organizuje formy pomocy w tym zakresie, tak aby uczniowie mogli doj do autentycznej i dojrzaej wiary katolickiej,
f) wprowadza uczniw w dziedzictwo duchowe i ycie spoeczno-liturgiczne Kocioa,
g) zapewnia modziey opiek w czasie zaj szkolnych, a we wsppracy z rodzicami moe dodatkowo wspiera dziaania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb.
4. Szczegowe cele i zadania wychowawcze zawarte s w programie wychowawczym Niszego Seminarium Duchownego i w spjnym z nim programie profilaktyki.

6

1. rodowisko wychowawcze Niszego Seminarium Duchownego tworz pracujcy tutaj ksia, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i inni pracownicy Seminarium.
2. Nisze Seminarium Duchowne rozwija wspprac ksiy, rodzicw i nauczycieli, ukierunkowan na osiganie spjnoci oddziaywa wychowawczych.

7

1. Cele i zadania, jakie sobie stawia Nisze Seminarium Duchowne wymagaj staej obecnoci uczniw w Seminarium. Z tej racji szkoa prowadzi internat, ktry jest integraln czci Seminarium. Wszyscy uczniowie, ktrzy pobieraj nauk w Seminarium, mieszkaj w internacie seminaryjnym.
2. Internat prowadzi dziaalno w okresach trwania zaj dydaktyczno-wychowawczych.
3. Internat, oprcz warunkw wymienionych w poprzednim paragrafie, stwarza wychowankom moliwoci rozwijania zainteresowa i uzdolnie, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki, przede wszystkim - z uwagi na charakter szkoy - zapewnia opiek i formacj religijn kadego wychowanka.
4. Zakres i czas trwania opieki w internacie seminaryjnym ma charakter opieki czciowej, ktra uzupenia zadania i funkcje rodziny w czasie pobytu ucznia w Seminarium.
5. Opieka w internacie - w swej istocie - polega na realizacji opracowanego i przyjtego systemu zintegrowanych dziaa o charakterze edukacyjno-wychowawczym.
6. System, o ktrym mowa w poprzednim paragrafie tworz:
a) nauka szkolna, zajcia wychowawcze, samorzdowe, samoobsugowe i opiekucze;
b) formacja religijna i zajcia specjalistyczne;
c) zajcia kulturotwrcze, sportowe i zespoy zainteresowa;
d) praca na rzecz Seminarium.
7. Szczegowe zasady korzystania z internatu zawiera Regulamin Seminaryjny.

*