ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NABÓR DO PIERWSZYCH KLAS
 
 
Cele i zadania

5

1. Niższe Seminarium Duchowne realizuje cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego, określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem szkoły katolickiej.
2. W swej istocie Niższe Seminarium Duchowne poczuwa się w sposób szczególny do stwarzania klimatu otwartego na powołania kapłańskie, tak, aby po ukończeniu tej szkoły uczniowie mogli wybrać drogę życia kapłańskiego lub zakonnego.
3. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie Liceum Ogólnokształcącego - Niższe Seminarium Duchowne w szczególności:
a) wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,
b) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo - wychowawczego,
c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla Liceum Ogólnokształcącego, niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości,
d) stwarza uczniom potrzebującym pomocy - bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły; uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) wspiera młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej i organizuje formy pomocy w tym zakresie, tak aby uczniowie mogli dojść do autentycznej i dojrzałej wiary katolickiej,
f) wprowadza uczniów w dziedzictwo duchowe i życie społeczno-liturgiczne Kościoła,
g) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb.
4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Niższego Seminarium Duchownego i w spójnym z nim programie profilaktyki.

6

1. Środowisko wychowawcze Niższego Seminarium Duchownego tworzą pracujący tutaj księża, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice i inni pracownicy Seminarium.
2. Niższe Seminarium Duchowne rozwija współpracę księży, rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.

7

1. Cele i zadania, jakie sobie stawia Niższe Seminarium Duchowne wymagają stałej obecności uczniów w Seminarium. Z tej racji szkoła prowadzi internat, który jest integralną częścią Seminarium. Wszyscy uczniowie, którzy pobierają naukę w Seminarium, mieszkają w internacie seminaryjnym.
2. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Internat, oprócz warunków wymienionych w poprzednim paragrafie, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki, przede wszystkim - z uwagi na charakter szkoły - zapewnia opiekę i formację religijną każdego wychowanka.
4. Zakres i czas trwania opieki w internacie seminaryjnym ma charakter opieki częściowej, która uzupełnia zadania i funkcje rodziny w czasie pobytu ucznia w Seminarium.
5. Opieka w internacie - w swej istocie - polega na realizacji opracowanego i przyjętego systemu zintegrowanych działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym.
6. System, o którym mowa w poprzednim paragrafie tworzą:
a) nauka szkolna, zajęcia wychowawcze, samorządowe, samoobsługowe i opiekuńcze;
b) formacja religijna i zajęcia specjalistyczne;
c) zajęcia kulturotwórcze, sportowe i zespoły zainteresowań;
d) praca na rzecz Seminarium.
7. Szczegółowe zasady korzystania z internatu zawiera Regulamin Seminaryjny.

*