1

1. Szkoła nosi nazwę: Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej - Liceum Ogólnokształcące.
2. Organem prowadzącym Niższe Seminarium Duchowne jest Archidiecezja Częstochowska, reprezentowana przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.
3. Niższe Seminarium Duchowne ma siedzibę w Częstochowie, ul. Piotrkowska 17.

2

1. Niższe Seminarium Duchowne jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.
2. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.
3. Szkolą dostępna jest dla młodzieży męskiej, wyznającej wiarę katolicką, którzy pragną w niej realizować swą edukację i akceptują jej statut. Zasada ta odnosi się w szczególności do młodzieży, która pragnie pielęgnować i rozwijać ziarno powołania kapłańskiego lub zakonnego.
4. Nauczanie i wychowanie realizowane w Niższym Seminarium Duchownym ma na celu pełny rozwój osoby, która prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznane powołanie.

3

1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
2. Nad całokształtem działalności Niższego Seminarium Duchownego opiekę i nadzór sprawuje Arcybiskup Metropolita Częstochowski.
4

1. Niższe Seminarium Duchowne -spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, tj.
a) realizuje:
· programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego,
· ramowy plan nauczania,
· ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
b) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
c) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

*