ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NABÓR DO PIERWSZYCH KLAS
 


KRYTERIA REKRUTACJI DO NIŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie przyjmuje chłopców do dwóch odrębnych klas zarówno po ukończeniu szkoły podstawowej jak i gimnazjum, którzy szukają pomocy w odpowiednim rozeznaniu drogi życiowej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła otwiera 2 klasy pierwsze (20 miejsc dla absolwentów szkoły podstawowej i 20 miejsc dla absolwentów gimnazjum).

W terminie od 7 maja do 20 czerwca 2019 roku kandydaci do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie składają w sekretariacie szkoły podanie /do pobrania/, do którego dołączają:
  1. życiorys
  2. 3 fotografie podpisane na odwrocie
  3. opinię księdza proboszcza lub katechety
  4. świadectwo chrztu i bierzmowania
  5. odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
  6. wykaz ocen z I półrocza z VIII klasy szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum
  7. wpisowe 150 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/


Po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
  1. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego/oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  3. kartę zdrowia


Niższe Seminarium Duchowne jako liceum ogólnokształcące realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i filozofii. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i łacińskiego. Nauka w Niższym Seminarium Duchownym kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Seminarium dysponuje między innymi pracownią informatyczną z dostępem do internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną, boiskiem do piłki nożnej oraz kortem tenisowym. Uczniowie mieszkają w internacie.


Adres:
Niższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej
Liceum Ogólnokształcące z internatem
ul. Piotrkowska 17
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3241109, fax +48 34 3245594
nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl