KRYTERIA REKRUTACJI DO NIŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie przyjmuje chłopców po ukończeniu gimnazjum, którzy szukają pomocy w odpowiednim rozeznaniu drogi życiowej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu

W terminie od 7 maja do 20 czerwca 2019 roku kandydaci do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie składają w sekretariacie szkoły podanie /do pobrania/, do którego dołączają:
  1. życiorys
  2. 3 fotografie podpisane na odwrocie
  3. opinię księdza proboszcza lub katechety
  4. świadectwo chrztu i bierzmowania
  5. odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
  6. wykaz ocen z I półrocza III klasy gimnazjum
  7. wpisowe 150 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/


Po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
  1. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego/oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  2. świadectwo ukończenia gimnazjum /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  3. kartę zdrowia


Niższe Seminarium Duchowne jako trzyletnie liceum ogólnokształcące realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i filozofii. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i łacińskiego. Trzyletni cykl nauczania i wychowania kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Seminarium dysponuje między innymi salą informatyczną z dostępem do internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną oraz kortem tenisowym. Uczniowie mieszkają w internacie.


Adres:
Niższe Seminarium Duchowne - Liceum Ogólnokształcące,
ul. Piotrkowska 17,
42-200 Częstochowa,
tel.(0-34) 324-11-09, fax (0-34) 324-55-94
www.nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl