Jedyna tego typu szkoła w Polsce
Niższe Seminarium - Liceum Humanistyczne
w Częstochowie
Niższe Seminarium - Liceum Humanistyczne jest niepublicznym, czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży męskiej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe: realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego; realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania liceum publicznego; stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów o których mowa w ustawie o systemie oświaty, z wyjątkiem rekrutacji; prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych. Ukończenie szkoły daje prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Bezpieczeństwo
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez: propagowanie takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej; promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków; uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji i korzystania z Internetu; uczenie konstruktywnego prowadzenia rozmów.
Baza szkoły
Seminarium dysponuje między innymi pracownią informatyczną z dostępem do Internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną i boiskiem do piłki nożnej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu. Szkoła prowadzi internat.
Program niższego seminarium
Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły realizuje program niższych seminariów, w których wraz z wykształceniem humanistycznym, przewidziana jest specjalna formacja religijna /kan.234 KPK/.
Filary szkoły
Szkoła towarzyszy uczniom w odkrywaniu i rozeznawaniu życiowego powołania poprzez edukację humanistyczną, formacje religijną i wychowanie patriotyczne. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, niemieckiego, łacińskiego i greckiego.
Edukacja humanistyczna
Szkoła realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i filozofii. Edukacja humanistyczna wskazuje na takie podstawowe wartości jak dobro, prawda i piękno i ma swoje źródło w tradycji kultury śródziemnomorskiej i w filozofii chrześcijańskiej.
Formacja religijna
Szkoła w oparciu o Biblię, Katechizm Kościoła Katolickiego i nauczanie papieży, w tym szczególnie św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, wspiera młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej, aby uczniowie mogli dojść do autentycznej i dojrzałej wiary katolickiej i odpowiedzieć na Boże powołanie. Najlepsze i wiarygodne świadectwo dla uczniów naszej szkoły stanowi papież Benedykt XVI, który był uczniem Niższego Seminarium w Traunstein. Jest on wzorem dla tych, którzy po raz pierwszy usłyszeli wezwanie do pójścia za Chrystusem pod koniec lat dzieciństwa lub w pierwszych latach młodości.
Wychowanie patriotyczne
Szkoła wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, kształtując w uczniach przywiązanie do Ojczyzny. Jednocześnie uczy otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów. Wychowanie patriotyczne w naszej szkole charakteryzują słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości”.
Internat
Mając na uwadze cele i zadania Niższego Seminarium, w tym szczególnie objęcie uczniów stałą formacją religijną, szkoła prowadzi internat. Uczniowie, którzy pobierają naukę w Niższym Seminarium z zasady mieszkają w internacie na terenie szkoły. W przypadku młodzieży, która chciałaby pobierać naukę w naszej szkole bez zamieszkania w internacie seminaryjnym ks. rektor określa zasady dotyczące formacji religijnej.
Benedykt XVI
Niższe Seminarium cieszy się szczególnym błogosławieństwem papieża Benedykta XVI, który w liście z 7 maja 2021 roku napisał: „…całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Wasz Benedykt”