Kalendarium
1.IX.1951 - Rozpoczęcie zajęć szkolnych. Zakwaterowanie uczniów w domu zakonnym Braci Szkolnych w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 20 i w części budynku sióstr Oblatek w Częstochowie przy ul. Paulińskiej 10/12.

3.IX.1951 - Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem ks. dra Bronisława Panka.

2.VII.1952 - Decyzją władz państwowych o likwidacji bursy w domu zakonnym Braci Szkolnych.

31.VIII.1952 - Nadanie statutu dla Niższego Seminarium Duchownego przez Biskupa Zdzisława Golińskiego pod nazwa "Statut Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej - Wydział Przygotowawczy w Częstochowie".

1.IX.1952 -Zakwaterowanie seminarzystów w części budynku domu dziecka w Częstochowie przy ul. Piotrkowskiej 17. Opiekę gospodarczo-administracyjną obejmują siostry Służebniczki NMP Staromiejskie.

1.II.1957 - Likwidacja bursy przy ul. Paulińskiej 10/12. Odtąd Niższe Seminarium Duchowne prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w całości w budynku przy ul. Piotrkowskiej 17.

V.1957 - Pierwszy eksternistyczny egzamin dojrzałości dla absolwentów z lat 1956 i 1957 przed Państwową Komisja w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Częstochowie.

26.VII.1968 - Wskazania bpa Stefana Bareły dotyczące kształcenia i wychowania w świetle nauki Soboru Watykańskiego II.

22.IV.1981 - Urząd do spraw Wyznań powiadomił o przyznaniu Niższemu Seminarium Duchownemu uprawnienia szkoły państwowej na czas określony.

V.1982 - Pierwszy egzamin dojrzałości w Niższym Seminarium przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną.

1981-1984 - Wybudowano wzdłuż wschodniej granicy nowy budynek mieszkalny, stanowiący część internatu seminaryjnego.

17.II.1987 - Nadanie nowego statutu dla Niższego Seminarium Duchownego przez bpa Stanisława Nowaka uwzględniającego uchwały II Synodu Diecezji Częstochowskiej.

1.IX.1989 - Ufundowanie nowego sztandaru Seminarium.

1.IX.1992 - Niższe Seminarium Duchowne otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej na okres od 1 września 1992 do odwołania.

16.XII.1992 - Niższe Seminarium duchowne w Częstochowie zostaje wpisane do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Częstochowie.

1.III.1996 - Zorganizowanie pierwszej pracowni komputerowej.

1996-1997 - Prace remontowo - budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń szkolnych i internatu Seminarium.

1.IX.1997 - Powstanie hymnu seminarium " Wiarę budować trzeba tu". Autor tekstu i melodii ks. mgr Marek Cisowski - prefekt seminarium.

II-III.1998 - Kapitalny remont kaplicy seminaryjnej wraz z jej powiększeniem.

18.III.1998 - Nadanie kaplicy seminaryjnej imienia św. Józefa.

18.IV.1998 - I uroczysty zjazd absolwentów Niższego Seminarium Duchownego.

4.IX.1998 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem min. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Księdza Prałata Ryszarda Selejdaka z Kongregacji Edukacji Katolickiej Częstochowskiego Rzymie, Wojewody Częstochowskiego Szymona Giżyńskiego i Kuratora Oświaty w Częstochowie Anny Pawłowskiej.

7.XII.1998 - Nowy statut nadany przez Arcybiskupa Stanisława Nowaka, uwzględniający zmiany polityczne i nowe ustawy oświatowe.

1998-1999 - Modernizacja kuchni, refektarza, pomieszczeń socjalnych i biblioteki.

7.VII.1999 - Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej z zapleczem.

1.II.2000 - Niższe Seminarium Duchowne posiada połączenie z siecią Internet.

18.III.2001 - Poświęcenie dobudowanej części kaplicy na rozpoczęcie obchodów 50-lecia Niższego Seminarium Duchownego.

12.IX.2001 - W obecności księży dziekanów archidiecezji częstochowskiej Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił nową salę gimnastyczną.

29.IX.2001 - Na zakończenie obchodów 50-lecia Niższego Seminarium Duchownego odbył się II zjazd absolwentów naszej szkoły. Wśród zaproszonych gości był Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, który przewodniczył Jubileuszowej Eucharystii i wygłosił homilię. W czasie uroczystej akademii wręczono medale upamiętniające 50-lecie Seminarium.

2002 - Akt przekształceniowy Niższe Seminarium Duchowne z 4 letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej w 3 letnie liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum.

VII-X.2002 - Wykonanie nowej kotłowni gazowo-olejowej.

26.IV.2003 - Uroczystość zakończenia zajęć lekcyjnych uczniów klasy IV. W obecności ich rodziców oraz całej seminaryjnej wspólnoty Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił trzy witraże jako pamiątkę nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego. Witraże przedstawiają działanie Trójcy św. w sakramencie pokuty.

24.VI-31.VIII.2003 - Wykonano nadbudowę nad częścią refektarza, dostosowując budynek wysokościowo i architektonicznie do budynku, zbudowanego w latach 1998 i 1999.

19.III.2004 - Poświęcenie przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka czterech nowych witraży w głównej części kaplicy seminaryjnej. Treścią tych witraży są różne aspekty Eucharystii.

16.VII-30.IX.2004 - Wybudowanie nowego ogrodzenia od strony Szkoły Podstawowej nr 35.

1.IX.2004 - Uczniowie otrzymali do użytku nową pracownię informatyczną z dostępem do Internetu.

V.2005 - Pierwszy egzamin dojrzałości w nowej formie "Nowa matura".

20.IX-21.XII.2005 - Wykonano nowe ogrodzenie od ulicy Piotrkowskiej.

VII-VIII.2006 - Oddanie do użytku kortu tenisowego o nawierzchni ceglanej.

IX-XII.2006 - Zagospodarowanie i upiększenie otoczenia seminarium. Elementy tych prac to: trawnik dywanowy, nawierzchnia korowana z drzewkami i krzewami, oraz nawierzchnia żwirowa ozdobiona tłuczniem o nazwie serpentynit.

20.V.2007 - Poświęcenie figurki Matki Bożej Fatimskiej na placu seminaryjnym w 90 rocznicę objawień fatimskich.

VI-IX 2007 - Odnowienie elewacji budynków i ogrodzenia Niższego Seminarium Duchownego.

3.IX.2007 - Poświęcenie obrazów w kaplicy: tryptyku św. Józefa i obrazu "Nauczanie Jezusa z łodzi".

15.XI.2010 - Peregrynacja relikwii serca św. Jana Marii Vianneya.

16.II.2011 - Peregrynacja relikwii Krzyża Świętego.

5.IX.2011 - Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012. Rozpoczęcie obchodów 60-lecia Niższego Seminarium Duchownego z udziałem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka.

14.II.2012 - Msza św. i pierwsze spotkanie nowego arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Depo z nauczycielami i uczniami Niższego Seminarium Duchownego.

21.IV.2012 - Zakończenie obchodów 60-lecia Niższego Seminarium Duchownego z udziałem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo. III zjazd absolwentów szkoły.

25.III.2014 - Uroczystość Zwiastowania NMP; udział alumnów we Mszy św. pod przew. abpa metropolity Wacława Depo w Bazylice Archikatedralnej, poprzedzonej obrzędem przyjęcia nowego kanonika gremialnego, którym został rektor NSD ks. prałat Jerzy Bielecki; prezentacji nowego kanonika dokonał prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej ks. prał. Teofil Siudy.

1.II.2016 - Obchody 1050-lecia Chrztu Polski; uroczyste ponowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez Kapitułę Archikatedralną na czele z metropolitą częstochowskim, abp Wacławem Depo podczas nabożeństwa w kaplicy Niższego Seminarium Duchownego; wręczenie okolicznościowych dyplomów z datą i miejscem przyjęcia chrztu św. organizatorowi i pomysłodawcy spotkania - ks. dr. Jerzemu Bieleckiemu świętującemu 20-lecie objęcia urzędu rektora Niższego Seminarium Duchownego, wszystkim gościom, nauczycielom i alumnom.

17.III.2016 - Uroczystości z racji święta patrona szkoły - św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny: obecność kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie; Mszę św. pod przewodnictwem bpa Grzegorza Kaszaka, ordynariusza diecezji sosnowieckiej koncelebrowali m.in. ks. prał. Jerzy Bielecki - rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. prał. Teofil Siudy - prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie, ks. dr Grzegorz Szumera - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. Konrad Kościk, - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

28.VII.2016 - Papież Franciszek w Częstochowie; udział alumnów we Mszy św. dziękczynnej z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

5-11.X.2016 - Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu z okazji 65-lecia Niższego Seminarium Duchownego. Głównym punktem 7-dniowego wyjazdu była Eucharystia celebrowana przez papieża Franciszka na placu św. Piotra w niedzielę 8 października z okazji Jubileuszu Maryjnego w ramach Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Po Mszy św. nastąpiło krótkie spotkanie przełożonych NSD z następcą św. Piotra. Biskup Rzymu wyraził radość z istnienia w Polsce tego typu placówki oraz pobłogosławił wszystkim osobom tworzącym to niezwykłe dzieło.
*