Uczniowie

  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
  2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w oddziale w ciągu danego roku szkolnego określa plan nauczania i programy nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych wybrane odpowiednio przez nauczycieli prowadzących te zajęcia z zestawu programów dla danej klasy, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowania uczniów oraz wyposażenia szkoły;
  3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.