RADA PEDAGOGICZNA NIŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W CZĘSTOCHOWIE
Przewodniczący - Ks. dr Jerzy Bielecki - rektor NSD
Język polski - mgr Maria Zborowska, mgr Iwona Kociołek
Język angielski - mgr Jolanta Machura
Język niemiecki - mgr Joanna Kubicka
Język łaciński - mgr Teresa Kot-Miśta
Historia - mgr Piotr Michalak, mgr Sylwia Poniedziałek
Biologia - mgr Jolanta Pyka
Geografia - mgr Urszula Pijet
Matematyka - mgr Barbara Siwik-Drosik
Fizyka, Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Marek Noszczyk
Chemia - mgr Anna Muszczak-Stolarczyk
WOS - mgr Sylwia Poniedziałek
Informatyka - mgr inż. Michał Sołtysik
Podstawy przedsiębiorczości - mgr Jolanta Kobojek
Wychowanie fizyczne - mgr Maciej Cierpiał
Religia - ks. mgr Szymon Stępniak, ks. mgr Michał Cichoń
Muzyka - ks. mgr Marek Cisowski
Filozofia - ks. dr Grzegorz Szumera
Biblioteka - mgr Maria Zborowska, mgr Justyna Stępień
Pedagog szkolny - mgr Jolanta Kobojek


Rada pedagogiczna

1

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Niższego Seminarium Duchownego. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy wychowawcy i nauczyciele Seminarium.

2

Z uwagi na to, że szkoła wychowuje w duchu zasad i wartości chrześcijańskich, nauczyciele i wychowawcy NSD, posiadają kwalifikacje osobiste, które pozwalają się im utożsamić z jej profilem wychowawczym przez przykład życia i pracę dydaktyczno - wychowawczą.

3

Nauczyciele biorą czynny udział w życiu szkoły. Szczególnie ważny jest udział w dniach skupienia, wycieczkach, przedstawieniach szkolnych, obchodach świąt narodowych, konkursach i w innych wydarzeniach seminaryjnych.

4

Nauczyciel szkoły w szczególności:
a) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
b) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

5

Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

6

Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Rektor Niższego Seminarium Duchownego.