KRYTERIA REKRUTACJI DO NIŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcące wraz z internatem przyjmuje chłopców po ukończeniu szkoły podstawowej, którzy szukają pomocy w odpowiednim rozeznaniu drogi życiowej. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przygotowała dla kandydatów 20 miejsc.

Rekrutacja odbywa się w dniach od 16 maja do 25 czerwca 2022 roku. W tym okresie kandydaci do Niższego Seminarium Duchownego - Liceum Ogólnokształcącego wraz z internatem:
 1. zgłaszają telefonicznie lub pocztą elektroniczną chęć uczęszczania do naszej szkoły

 2. przesyłają pocztą lub składają w sekretariacie szkoły podanie /do pobrania/, do którego dołączają:
  1. życiorys
  2. 3 fotografie podpisane na odwrocie
  3. opinię księdza proboszcza lub katechety
  4. świadectwo chrztu i bierzmowania
  5. odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
  6. wykaz ocen z I półrocza z VIII klasy szkoły podstawowej
  7. wpisowe 150 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/

 3. po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
  1. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego/oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
  3. kartę zdrowia

Niższe Seminarium Duchowne jako liceum ogólnokształcące realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i filozofii. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i łacińskiego. Nauka w Niższym Seminarium Duchownym kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Seminarium dysponuje między innymi pracownią informatyczną z dostępem do Internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną i boiskiem do piłki nożnej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu. Uczniowie mieszkają w internacie.


Adres:
Niższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej
Liceum Ogólnokształcące z internatem

ul. Piotrkowska 17
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3241109, fax +48 34 3245594
nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl
Nr konta 15 1020 1664 0000 3802 0018 9332