Regulamin życia seminaryjnego
 1. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę nauczania i wychowania w Niższym Seminarium – Liceum Humanistycznym w Częstochowie.
 2. Nadrzędnym celem Niższego Seminarium jest stwarzanie klimatu otwartego na powołania kapłańskie, aby uczniowie mogli rozwijać i pielęgnować zalążki powołania kapłańskiego lub zakonnego. Stąd też w Seminarium przewidziana jest specjalna formacja religijna.
 3. Centralnym punktem formacji religijnej jest Msza Święta, w której czynnie uczestniczą wszyscy uczniowie.
 4. Każdy uczeń korzysta również regularnie z sakramentu pojednania oraz pogłębia swoją wiarę poprzez czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych.
 5. Obowiązkowa obecność ucznia na Mszy Świętej i innych modlitwach oraz nabożeństwach ma na celu dojście do autentycznej i dojrzałej wiary katolickiej, a w konsekwencji osiągnięcie gotowości pójścia za Chrystusem.
 6. Uczniowie wyrażają wiarę i przywiązanie do Chrystusa i Kościoła poprzez swoją postawę, zachowanie i styl życia. Dlatego każdy uczeń powinien:
  1. uczyć sie systematycznie,
  2. godnie reprezentować Seminarium,
  3. odnosić się z szacunkiem do przełożonych, nauczycieli i innych pracowników,
  4. przestrzegać kultury słowa (zwłaszcza unikać wulgaryzmów) i zachowywać się z godnością,
  5. reagować na pojawiające się zło i pozytywnie oddziaływać na kolegów,
  6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Seminarium,
  7. rozwijać swoje talenty i zainteresowania w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych, grupach zainteresowań i wspólnotach modlitewno-formacyjnych,
  8. przestrzegać zakazu przechowywania i korzystania z książek i czasopism, które ośmieszają godność człowieka, religię i Kościół; to samo dotyczy korzystania z Internetu,
  9. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.
 7. Powierzone zadania, szczególnie roczne i tygodniowe oficja, uczeń wykonuje solidnie jako wyraz troski o dobro całej wspólnoty seminaryjnej.
 8. Każdy uczeń powinien przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu mienia szkoły, szanując sprzęt i wyposażenie szkoły oraz internatu jako własność Kościoła czasowo oddaną mu do użytku.
 9. Nie wolno uczniom dokonywać samowolnych zmian w rozmieszczeniu sprzętów oraz dekoracji w salach lekcyjnych i sypialniach.
 10. Za zniszczenie lub poważniejsze uszkodzenie sprzętu i wyposażenia szkoły uczeń ponosi koszty zakupu nowego sprzętu lub naprawy uszkodzonego.
 11. W czasie pobytu w Seminarium zabrania się używania własnych samochodów oraz innych jednośladów, jak też ich parkowania na placu seminaryjnym.
 12. Wyjazdy poza Seminarium odbywają się według terminarza. Wszystkie inne wyjazdy mogą mieć miejsce tylko z bardzo ważnych powodów, po uprzednim uzyskaniu zgody księdza przełożonego.
 13. Zaleca się uczniom roztropne przedkładanie próśb o dodatkowe wyjazdy i wyjścia, aby jak najmniej kolidowały one z zajęciami lekcyjnymi i obowiązkami pozalekcyjnymi. Po powrocie z wyjścia należy bezzwłocznie powrócić do zajęć przewidzianych w danym dniu.
 14. W przypadku poważnych dolegliwości chorobowych uczeń prosi dyżurującego księdza o zwolnienie z zajęć i wyrażenie zgody na pójście do lekarza. W uzasadnionym przypadku uczeń jest kierowany do infirmerii.
 15. Poza mieszkańcami internatu nikt inny nie może przebywać w sypialni bez pozwolenia księdza przełożonego. Gości przyjmuje się wyłącznie w rozmównicy.
 16. Przychodzących z wizytą do sypialni i klas przełożonych oraz nauczycieli uczniowie witają i żegnają, przyjmując postawę stojącą.
 17. Wobec pracowników Seminarium uczeń zachowuje się uprzejmie, jednakże nie przebywa w miejscach ich pracy i zamieszkania. Poza obsługą ogólną nie przysługuje uczniom prawo do specjalnych usług osobistych.
 18. Wszyscy uczniowie troszczą się o czystość i estetykę sal lekcyjnych i sypialń. Każdy utrzymuje swoje rzeczy osobiste w czystości i porządku. Na tapczanach nakrytych seminaryjną narzutą nie wolno zostawiać ubrań, książek i innych rzeczy.
 19. Kategorycznie zabrania się uczniom biegania po terenie budynku szkolnego i internatu.
 20. Należy racjonalnie korzystać z wody, światła i ogrzewania oraz nie oziębiać pomieszczeń szkolnych przez otwieranie okien na dłuższy czas. Właściwy poziom ciepła należy utrzymywać przy użyciu regulatora temperatury umieszczonego przy kaloryferach.
 21. Uczniowie powinni dbać o zdrowie i schludny wygląd oraz przestrzegać zasad higieny. Należy golić zarost i co pewien czas podstrzygać fryzurę tak, aby zapewnić jej estetyczny wygląd. Nie wolno koloryzować włosów ani strzyc ich do gołej skóry. Ponadto zabrania się takich praktyk modyfikowania ciała jak tatuaż i piercing; zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii, za wyjątkiem łańcuszka z krzyżykiem lub świętym medalikiem bądź obrączki różańcowej
 22. Na codzienne zajęcia szkolne i internatowe oraz na modlitwy do kaplicy uczniowie powinni przychodzić punktualnie, umyci, uczesani, w czystej odzieży i w odpowiednim obuwiu. Do kaplicy nie wolno przychodzić w dresach ani spodniach z dziurami.
 23. W dni świąteczne i podczas uroczystości obowiązuje jednolity strój: ciemny garnitur, biała koszula i krawat.
 24. Wychodząc poza budynek Seminarium należy zmienić obuwie, a po powrocie pozostawić je w szatni, w szafkach przeznaczonych do tego celu.
 25. Przed lekcjami należy przygotować potrzebne zeszyty, podręczniki i przybory, które uczniowie umieszczają równo ułożone na swoich ławkach. Inne książki i zeszyty, niepotrzebne do danej lekcji, mają być schowane w szafkach. Nie wolno umieszczać książek i zeszytów na parapetach okiennych.
 26. Dyżurny klasowy dba, aby przed każdą lekcją przygotować tablicę, kredę i gąbkę, oraz sprawdzić porządek ustawienia ławek szkolnych.
 27. Przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i po zakończeniu ostatniej uczniowie odmawiają modlitwę. Podczas lekcji uczniowie siedzą na wyznaczonych miejscach. Wstać i opuścić swoje miejsce mogą tylko na polecenie nauczyciela. Podczas rozmowy z nauczycielem uczeń przyjmuje postawę wyrażającą szacunek dla rozmówcy.
 28. Po zakończeniu zajęć z wychowania fizycznego i opuszczeniu sali gimnastycznej, bądź w czasie powrotu z boiska uczniowie zachowują ciszę.
 29. Prywatne studium odbywa się w bibliotece, lektorium, salach lekcyjnych lub w innych miejscach do tego przeznaczonych. Uczniowie powinni pilnie oddawać się nauce, aby w przyszłości z powodzeniem zdać egzamin maturalny i podjąć studia.
 30. Przed rozpoczęciem prywatnego studium należy przygotować książki, zeszyty i inne pomoce naukowe potrzebne do odrabiania lekcji. Każde zadanie domowe powinno być odrobione samodzielnie czyli bez odpisywania. W przypadku sygnalizowanych przez uczniów trudności dyżurujący wychowawca organizuje pomoc kolegów, nauczycieli lub księży przełożonych.
 31. Podczas popołudniowego studium obowiązuje zachowanie ciszy w klasach i w sypialniach oraz na korytarzach. Należy zwrócić uwagę, by nie zakłócać popołudniowego studium poprzez wychodzenie z klasy, bądź chodzenie po korytarzach.
 32. Po zakończeniu studium należy wszystkie książki, zeszyty i przybory szkolne schować do szafki szkolnej.
 33. W czasie zajęć lekcyjnych i podczas studium uczeń może mieć przy sobie wyłącznie rzeczy niezbędne do nauki.
 34. Czas rekreacji należy przeznaczyć na aktywny odpoczynek i załatwienie spraw osobistych. Zabronione jest słuchanie głośnej muzyki niosącej w dźwiękach i tekstach kult przemocy.
 35. Ćwiczenia siłowe odbywają się tylko w siłowni wg ustalonego harmonogramu z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 36. Posiłkom spożywanym w refektarzu seminaryjnym towarzyszą kulturalne rozmowy lub milczenie bądź czytanie literatury duchowej. Portatorzy powinni być ubrani w odpowiednie fartuchy.
 37. Zabrania się przechowywania i spożywania żywności w sypialniach i salach lekcyjnych.
 38. Programy telewizyjne można oglądać w sali telewizyjnej w wyznaczonych godzinach. Aby oglądać filmy na DVD bądź innych nośnikach należy uzyskać pozwolenie księdza dyżurnego.
 39. Każdy uczeń może posiadać tylko i wyłącznie jeden telefon komórkowy. Korzystanie z niego dozwolone jest tylko podczas rekreacji (po obiedzie i kolacji), jeżeli w tym czasie nie odbywają się inne obowiązkowe zajęcia. Odnośnie do korzystania z telefonów należy przestrzegać również zarządzeń bieżących księży przełożonych.
 40. Posiadanie tabletu oraz komputera osobistego bądź innego sprzętu teleinformatycznego wymaga zgody ks. Rektora, który wydaje ją po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego. Korzystanie z wyżej wymienionego sprzętu dozwolone jest tylko w czasie uzgodnionym z wychowawcą pełniącym dyżur. Zabronione jest posiadanie osobnych routerów wifi.
 41. Po wieczornej rekreacji sprzęt teleinformatyczny, w tym także telefon komórkowy (smartfon) należy zdeponować w bibliotece.
 42. Sprzętu, o którym mowa wyżej, nie wolno wnosić do kaplicy i sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć.
 43. Po modlitwach wieczornych jest czas na osobistą toaletę i przygotowanie do snu. Korzystając z łaźni, łazienek i ubikacji dbamy o zachowanie w nich czystości. Nie należy też odwiedzać kolegów w innych sypialniach i prowadzić głośnych rozmów.
 44. Za pilność, obowiązkowość w uczęszczaniu na lekcje, wzorowe zachowanie i postępy w nauce, uczeń kwalifikuje się do otrzymania nagrody.
 45. W nagradzaniu uczniów stosuje się następującą hierarchię:
  1. ustna pochwała wobec grupy z odnotowaniem w zeszycie wychowawczym,
  2. wyróżnienie na forum Seminarium,
  3. list pochwalny do rodziców,
  4. nagroda rzeczowa.
 46. Zabrania się pod wszelkimi sankcjami karnymi – łącznie z usunięciem z Seminarium - palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych, picia alkoholu, zażywania narkotyków i wszelkich środków psychoaktywnych oraz kradzieży.
 47. Z wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia regulaminu, kiedy może być bezzwłocznie zastosowana kara usunięcia z Seminarium, stosuje się następującą gradację kar:
  1. upomnienie wobec grupy z odnotowaniem w zeszycie wychowawczym,
  2. ostrzeżenie z równoczesnym zawiadomieniem rodziców,
  3. nagana na forum Seminarium,
  4. czasowe zawieszenie kary usunięcia z Seminarium,
  5. skreślenie z listy uczniów Seminarium.
 48. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ustalonego porządku dnia oraz zarządzeń przełożonych i nauczycieli.
Częstochowa, 20 czerwca 2023 r.