Rektor


Ks. prałat dr Jerzy Bielecki pełni urząd rektora Niższego Seminarium – Liceum Humanistycznego w Częstochowie od 1 lutego 1996 roku. Powierzając ks. dr Jerzemu Bieleckiemu urząd rektora, abp Stanisław Nowak zwrócił szczególna uwagę na konieczność poprawy warunków bytowania uczniów, ażeby w godnych warunkach mogli zdobywać wiedzę i przygotowywać się do odpowiedzi na powołanie. „Ufam – pisał w dekrecie nominacyjnym Ksiądz Arcybiskup – że Ksiądz z wielką gorliwością podejmie dzieło formowania młodych do życia głęboko chrześcijańskiego, a dla tych, którzy wybiorą drogę powołania do kapłaństwa, szkołę przygotowania do kapłaństwa”. Znaczącym wydarzeniem w pełnieniu funkcji rektora przez ks. dr. Jerzego Bieleckiego było zorganizowanie jubileuszu 50-lecia istnienia Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W ramach przygotowań do jubileuszu podjęto szereg przedsięwzięć o charakterze duchowym i materialnym. Między innymi zorganizowano zjazd absolwentów seminarium oraz wybudowano salę gimnastyczną. W roku 2000 abp Stanisław Nowak odznaczył ks. dr Jerzego Bieleckiego godnością kanonika, podkreślając jego „zapał i trud włożony w zmodernizowanie i wznoszenie obiektów Niższego Seminarium Duchownego oraz ciągłą troskę o podnoszenie poziomu formacji intelektualnej i duchowej alumnów tegoż Seminarium”. W 2004 roku Ksiądz Rektor został odznaczony godnością kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko – Żareckiej. „Wzniesienie sali gimnastycznej, przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Niższego Seminarium Duchownego, wyposażenie jego wnętrza, ciągła troska o doskonalenie struktur ekonomicznych, dydaktycznych i wychowawczych Seminarium, podejmowanych szczęśliwie przez Księdza Rektora” – to motywy, które wymienił Ksiądz Arcybiskup w dekrecie z okazji przyznania tej godności. 29 grudnia 2005 roku ks. dr Jerzy Bielecki został podniesiony przez Ojca św. Benedykta XVI do godności kapelana Jego Świątobliwości, a 25 marca 2014 roku został kanonikiem gremialnym Kapituły Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie. W 2008 roku został włączony do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. 14 kwietnia 2022 roku został kanonikiem honorowym Kolegiackiej Kapituły Miechowskiej. Jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Od roku 1997 należy do Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, a w latach 2004 – 2017 był kierownikiem częstochowskiego oddziału tegoż Towarzystwa. W lutym 2021 roku został wybrany sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Częstochowskiej. Za zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji i Nauki nadał Księdzu Rektorowi „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.


Słowo Księdza Rektora
dr Jerzego Bieleckiego


Młodzieńcze, rozwijaj się integralnie w Niższym Seminarium Duchownym

W Adhortacji Jan Paweł II mówi o długim doświadczeniu, które uczy "iż powołanie kapłańskie często po raz pierwszy objawia się pod koniec okresu dzieciństwa i w pierwszych latach młodości". Stąd też niższe seminaria "prowadzą swe cenne dzieło wychowawcze, które ma otaczać opieką zalążki powołania kapłańskiego i pobudzać ich rozwój, tak aby alumni mogli je łatwo rozpoznać i potrafili na nie odpowiedzieć. Program wychowawczy niższych seminariów, realizowany stopniowo i w odpowiednim czasie, sprzyja takiej formacji ludzkiej, kulturowej i duchowej, dzięki której młodzieniec może wstąpić do seminarium wyższego odpowiednio i solidnie przygotowany" (PDV 63).
W prowadzeniu naszego Niższego Seminarium Duchownego bierzemy pod uwagę w całej rozciągłości nauczanie Jana Pawła II. Chodzi o to, aby uczeń mógł się rozwijać integralnie, kulturowo, duchowo i fizycznie. Kładziemy w ten sposób nacisk na wszystkie aspekty procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Rozwijaj się intelektualnie

Z pewnością do szkoły chodzi się po to, aby zdobywać wiedzę. Uczeń powinien się rozwijać intelektualnie. Szkoła stara się pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych. Ważną rzeczą jest wzbudzenie u uczniów zamiłowania do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Dlatego szkoła przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy, rozwija zainteresowania uczniów. Przez cały okres nauki młodzież ma możliwość korzystania z nowoczesnej pracowni informatycznej, doskonaląc umiejętność pracy z komputerem. Indywidualna praca z komputerem, dostęp do internetu, dobrze wyposażona biblioteka szkolna - to nasza baza do samokształcenia młodzieży. Szkoła rozwija również umiejętności muzyczne. W pracowni muzycznej można się uczyć pod okiem specjalisty gry na różnych instrumentach, doskonalić śpiew, poznawać historię muzyki. Jednym słowem : podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji, mając na uwadze wszechstronny rozwój intelektualny ucznia.

Rozwijaj się kulturowo.

W Seminarium dużą rolę odgrywa praca wychowawcza, mająca na celu rozwój kulturowy ucznia. Wychowanie opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki. Jest to personalizm, czyli postawienie osoby w centrum. Człowiek jest osoba, czyli istota wyposażoną w rozum i wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność. Rozwijanie przez ucznia własnego człowieczeństwa musi być ukierunkowane na dojrzewanie osobowe. Oznacza to pracę nad własnym rozwojem intelektu i woli opartych na kształtowaniu uczuć i charakteru, oraz opanowywaniu własnej natury. Nauczanie i wychowywanie w Niższym Seminarium Duchownym ma celu pełny rozwój osoby, przygotowanej do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych w oparciu o rozpoznane powołanie. Celem działań wychowawczych powinno być wpojenie uczniom takiej wartości, jak: umiłowanie ojczyzny, poszanowanie tradycji, dorobku narodu, regionu. W programie wychowania należy w dalszym ciągu uwzględniać nauczanie zasad grzeczności i dojrzałego zachowania się w społeczeństwie. Powinno się wyrabiać u uczniów takie cechy, jak: uczciwość, pracowitość, systematyczność, obowiązkowość, wierność zasadom, odpowiedzialność, czyli cechy, które są niezbędne każdemu dojrzałemu człowiekowi.
Doskonałym przykładem pracy wychowawczej są imprezy i uroczystości szkolne. Ukazują one uczestnikom ważne dla nich wartości. Zwykle są obudowane ceremoniałem i obrzędowością, a ponadto mają własną symbolikę i dzięki temu budują coraz bardziej wspólnotę. Szczególnie uroczyście obchodzimy rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość gromadzi uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, zarówno świeckich jak i duchownych. centralnym punktem uroczystości jest Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Następnie pierwszoklasiści składają uroczystą przysięgę i są uroczyście przyjmowani do grona alumnów Niższego Seminarium Duchownego. Uroczystość kończy wspólny posiłek.
Drugim ogólnoseminaryjnym wydarzeniem jest Święto Patrona Seminarium - św. Józefa. Z tej okazji odbywa się akademia szkolna, podczas której uczniowie przygotowują spektakl słowno-muzyczny, przedstawiający sceny z życia św. Józefa. Na uroczystość odpustową zapraszani są rodzice alumnów, którzy uczestniczą we Mszy św. odpustowej oraz w imprezach okolicznościowych przygotowanych przez uczniów. W rozmowach przy herbacie i ciastku spotykają się tego dnia księża, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także często ich rodzeństwo. Można powiedzieć, że w tym dniu panuje prawdziwie rodzinna atmosfera.
Najbardziej jednak widać tę rodzinną atmosferą przed Świętami Bożego Narodzenia, szczególnie w dniu, w którym odbywa się wieczerza wigilijna. Ale praktycznie cały okres Adwentu służy jako przygotowanie tej uroczystości seminaryjnej. Uczniowie klasy pierwszej przygotowują jasełka, które później odgrywają już w obecności Księdza Arcybiskupa, innych zaproszonych księży, nauczycieli, wychowawców i swoich kolegów. Następnie w pięknie przystrojonych refektarzu seminaryjnym odbywa się dzielenie opłatkiem i kolacja wigilijna, tradycyjnie składają się z wielu dań. W trakcie kolacji wszyscy śpiewają kolędy. Jest to jeden z bardziej wzruszających momentów. Po tak przeżytym spotkaniu wszyscy udają się do domu, aby świętować Boże Narodzenie. Po powrocie z ferii świątecznych chętnie uczestniczą w organizowanym przez seminarium konkursie kolęd.
Do tradycji Seminarium należą też uroczystości z racji Święta Niepodległości, jak też z innych przypadających rocznic. W tym roku szkolnym obchodziliśmy 60 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i 20 rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tym odbyły się okolicznościowe akademie szkolne, przygotowane przez uczniów, oraz wycieczka do Warszawy. Uczniowie modlili się przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Ponadto zorganizowano w Seminarium "Wieczór poezji maryjnej " z racji 150 rocznicy ogłoszenia prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP. Do tego należy dodać coroczną wizytę św. Mikołaja w Seminarium.
Oprócz uroczystości i imprez na poziomie ogólnoseminaryjnym odbywają się imprezy klasowe. Szczególnie warto zwrócić uwagę na święto Patrona klasy. Jest już tradycją Seminarium, że każda klasa obiera sobie Patrona. Jeśli zaś dwie klasy pierwsze lub drugie łączy się w jedną, to ta klasa ma dwóch patronów. W tym roku szkolnym uczniowie mają jako patronów: klasa 1 Sługę Bożego ks. Jerzego Popiełuszkę; klasa II św. Andrzeja Bobolę; klasa III św. Ojca Pio i św. Faustynę. Z tej okazji każda klasa organizuje okolicznościowe imprezy. Nie może zabraknąć spotkania przy ciastku i herbacie. Jest wówczas okazja, aby porozmawiać na temat Patrona klasy i rozważyć nowe uczniowskie pomysły.

Rozwijaj się duchowo.

Czas pobytu w szkole, to czas kształtowania światopoglądu religijnego, to czas dochodzenia do wiary dojrzałej i autentycznej. Chodzi o to, aby wiara stanowiła centrum ludzkiej egzystencji i wpływała na całe życie moralne. Jeżeli wiara ma rzeczywiście stanowić centrum ludzkiej egzystencji, to musi być w niej element autentycznego uwierzenia, czyli świadomego wyboru Chrystusa. Niższe Seminarium Duchowne stara się tworzyć warunki do takiego wyboru poprzez prowadzenie internatu. Aby prowadzić odpowiednią formację duchową potrzebujemy stałej obecności uczniów, którzy w sprzyjającym klimacie religijnym mogą praktykować swoją wiarę. trzeba sobie uświadomić, że rozwój i dynamizm wiary zależy od współdziałania człowieka z łaską. Współdziałanie to przebiega najpierw aspekcie negatywnym. Chodzi tu o usuwanie tego wszystkiego, co przeszkadza rozwojowi wiary. Tym, co przeszkadza jest grzech i zło. Stąd w Seminarium jest okazja i zachęta do regularnej spowiedzi. Natomiast współdziałanie w aspekcie pozytywnym to czynna współpraca człowieka z łaską. Źródłem i szczytem tego współdziałania jest udział w codziennej Eucharystii, sprawowanej przez przełożonych Seminarium.
Niezbędnym elementem w dojściu do autentycznej i dojrzałej wiary jest znajomość prawd objawionych. Chodzi tutaj o ciągłe pogłębianie wiedzy religijnej, nie tylko poprzez poznawanie nowych prawd, ale także coraz lepsze rozumienie tych prawd. Służy temu przede wszystkim katecheza szkolna, dni skupienia, udział w grupach modlitewnych. Ważną rzeczą jest też organizowanie każdego roku konkursu wiedzy religijnej na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Cały ten proces w dochodzeniu do dojrzałej wiary powinien prowadzić ucznia do apostolstwa słowem i życiem. W rozwoju duchowym nie bez znaczenia jest fakt, że Niższe Seminarium Duchowne znajduje się w duchowej stolicy Polski - Częstochowie, u stóp Jasnej Góry, gdzie króluje Maryja w swym cudownym obrazie.

Rozwijaj się fizycznie

Nowa sala gimnastyczna stwarza doskonałą bazę do prowadzenia rozmaitych zajęć sportowych. Uczeń ma możliwość uczestniczenia w grach zespołowych, a także - w miarę potrzeby - w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Jak przypominają biskupi w swoim Słowie z dnia 12 czerwca 2004 roku, Kościół widzi w sporcie "nadzieję na odnowę moralną młodych", w myśl przesłania św. Jana Bosko: Boisko martwe - diabeł żywy, boisko żywe - diabeł martwy. W tym słowie przywołuje się także apel księdza Stanisława Konarskiego o dokonanie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, ciało ćwiczeniami, umysł naukami. W szkole chcemy widzieć taki wymiar sportu, który uszlachetnia ciało i służy wzniosłym ideałom. Troska i dbałość o wychowanie fizyczne są niezbędnym elementem integralnego rozwoju młodego człowieka.
Na zakończenie postawmy sobie pytanie o rolę, miejsce i sens Niższego Seminarium Duchownego w systemie nauczania i edukacyjnej misji Kościoła. W świetle dotychczasowej historii Niższe Seminarium Duchowne spełniało jedno z podstawowych zadań w diecezji, mianowicie zapewniało stały dopływ odpowiednich kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego. Również dzisiaj trzeba widzieć Niższe Seminarium jako instytucję wspierającą jedno z podstawowych zadań Kościoła, jakim jest troska o nowe powołania kapłańskie. Nie oznacza to, że wszyscy absolwenci Niższego Seminarium Duchownego mają w przyszłości zostać kapłanami. W Kościele potrzebni są też katolicy świeccy, którzy przeszli integralną formację w Niższym Seminarium Duchownym. Wobec wyzwań, jakie stawia przed nami świat u początku XXI wieku, właśnie Niższe Seminarium Duchowne staje się uprzywilejowanym miejscem, przygotowującym młodzież nie tylko do życia kapłańskiego, ale także zdolną do podjęcia ważnych zadań w Kościele i społeczeństwie w charakterze katolika świeckiego. Dlatego Niższe Seminarium otwiera swoje drzwi dla chłopców, którzy kończą gimnazjum. Zapraszamy na stronę internetową www.nsd.niedziela.pl, gdzie więcej można się dowiedzieć o Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.